EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC

Mgr. Svatopluk Šůstek, soudní exekutor

O exekucích

Exekuční řízení, jehož provádění je hlavní činností soudního exekutora je založeno na přenosu vykonávací pravomoci soudů na soudního exekutora, který jakožto soukromý subjekt a nestátní orgán vykonává exekuční činnost ve svobodném povolání. Průběh exekučního řízení a činnost soudního exekutora jsou upraveny zákonem č. 120/2001 Sb. (exekučním řádem).

Exekuce může být vedena pouze v tom případě, kdy exekuční titul (zejm. vykonatelné rozhodnutí soudu, jiného orgánu činného v trestním řízení nebo exekutora, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci atd.) ukládá povinnost něco plnit, např. něco zaplatit, vydat, vykonat, dodat, něčeho se zdržet, něco strpět nebo snášet. Pokud ten, komu je takto povinnost ukládána, tuto povinnost nesplní dobrovolně, vystavuje se nebezpečí, že proti němu bude zahájena exekuce, a navíc bude muset uhradit náklady exekuce a náklady vynaložené věřitelem v souvislosti s vedením exekučního řízení.

Soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti vázán jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v daném exekučním řízení. Exekuční činnost vykonává soudní exekutor nezávisle a sám rozhoduje, kterým ze zákonem stanovených způsobů exekuci provede. Nelze pouze zvolit takový způsob exekuce, který je zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo. O tom, jakým způsobem bude exekuce provedena, rozhoduje soudní exekutor exekučním příkazem, proti němuž není přípustný opravný prostředek.

Zákon umožňuje soudnímu exekutorovi vést exekuci těmito způsoby:                                

1.  Při vymáhání peněžitého plnění

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů

b) přikázáním pohledávky

c) prodejem movitých věcí a nemovitostí

d) postižením podniku

e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech

f) správou nemovitosti

g) pozastavením řidičského oprávnění

2.  Při vymáhání nepeněžitého plnění

a) vyklizením

b) odebráním věci

c) rozdělením společné věci

d) provedením prací a výkonů

Náklady exekuce

Náklady, které soudnímu exekutorovi v souvislosti s výkonem exekuční činnosti vzniknou, hradí povinný. O výši těchto nákladů rozhoduje soudní exekutor v průběhu řízení Příkazem k úhradě nákladů exekuce. Náklady exekuce se rozumí jednak odměna soudního exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li soudní exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty. Výpočet výše nákladů exekuce stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora.

Při výpočtu odměny se vychází z výše exekutorem vymoženého plnění (základ). Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky činí:

a)  do 3 000 000 Kč základu

15 %

                     z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu

10 %

                     z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu

5 %

                     z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu

1 %

b)  částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává

c)  odměna však činí nejméně 3 000 Kč

Příklad: Pokud soudní exekutor v průběhu exekuce vymůže pro oprávněného dluh ve výši 100.000,- Kč, náleží mu odměna ve výši 15% z této částky, tedy 15.000,- Kč plus příslušná sazba daně z přidané hodnoty.

Odměna za exekuci ukládající splnění nepeněžité povinnosti činí v závislosti na způsobu provedení exekuce částku od 2.000,- Kč do 10.000,- Kč.

Kromě odměny náleží soudnímu exekutorovi za výkon exekuční činnosti náhrada hotových výdajů (např. poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření atd.) v paušální částce 3.500,- Kč. Pokud výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti překročí částku 3.500,- Kč, náleží mu náhrada hotových výdajů v plné výši.

Pokud oprávněnému v souvislosti s exekučním řízením vzniknou náklady (zejm. náklady spojené se zastoupením právním zástupcem), má právo na jejich úhradu povinným. I o výši těchto nákladů rozhoduje soudní exekutor v Příkazu k úhradě nákladů exekuce.

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Tato stránka používá technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování tohoto webu.